Jaarvergadering                                 

    Verslag secretaris                           
    Verslag wedstrijdsecretaris

Woensdag 15 februari werd de jaarlijkse jaarvergadering gehouden in de kantine van Handboogvereninging Vredelust Deurne.
Tijdens de jaarvergadering werd het afgelopen jaar doorgenomen.
Er waren ook verslagen van de secretarissen, welke ook op deze site vermeld zijn.

1.  Opening
Voorzitter Twan Derks opent de 37e jaarvergadering en heet alle aanwezige leden welkom op deze bijzonder drukke jaarvergadering.  
De sluiting van deze vergadering is rond 22.00 uur gepland. Hij geeft aan dat het bestuur op deze avond verantwoording aflegt over het door  haar gevoerde beleid, en dat we de leden verder willen informeren over lopende zaken.
Hij memoreert kort de volgende zaken:

-        Twan geeft aan dat het sponsor contract met Sport Europe afloopt. We gaan als bestuur proberen deze overeenkomst te verlengen.

-    Twan verteld dat het bestuur bezig is om het ledenaantal te verhogen. Dit is niet makkelijk. Het bestuur wil een tafeltennis avond voor buurtverenigingen organiseren zoals John Zeegers al enkele keer met zijn buurtvereniging gedaan heeft.
Verder is de KBO benadert maar die geven aan dat wij niks hebben aan leden met een rollator.
Ten slotte heeft de gemeente gevraagd om wij in het informatieblaadje voor 55-plussers willen. Twan heeft hiermee ingestemd om onze gegevens hierin te plaatsen.

-     Het laatste wat Twan vertelt is dat we de zaal elke dinsdag en vrijdag moeten huren van het gymnasium. Wanneer de leden een avond willen tafeltennissen of een andere sport willen beoefenen op een vrijdag avond kunnen ze terecht in de gymzaal van ons wanneer er geen wedstrijden zijn. Wel wordt dan er dan op prijs gesteld als er enkele drankjes van de club genuttigd worden.

2.   Goedkeuring notulen 24 februari 2016
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. Alle vragen uit de rondvraag van deze vergadering worden door de voorzitter mondeling beantwoord.

3.  Jaarverslag secretaris
      Het jaarverslag over 2016 geschreven door de secretaris Lars Raijmakers wordt door hem voorgelezen.
      Dit verslag is na te lezen op de website van de club.

4.  Jaarverslag wedstrijdsecretaris
     Wedstrijdsecretaris Ans van Bommel doet verslag van de prestaties van de 4 deelnemende teams in de voorjaar- en najaarscompetitie.
     Dit verslag is na te lezen op de website van de club.

5.  Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Huub Beijers licht de balans, de resultatenrekening en de specificaties hiervan toe over het jaar 2016. Dit jaar hebben we een negatief saldo van € 773,12 op de balans. Dit tekort is minder dan vorig jaar begroot. Dit komt vooral omdat het bestuur geen etentje heeft gehad en de eigen bijdrage van de leden tijdens de feestavond.

      De kascommissie bestaande uit Geert van Rijswijk en Rens Raijmakers, verklaren schriftelijk alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op 
      de exploitatie en de balans 2016 te hebben gecontroleerd en adviseren het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester voor het
      gevoerde financiële beleid. Twan Derks bedankt beiden voor hun werk. Huub Beijers krijgt de complimenten voor zijn werk als penningmeester
      en wordt gedechargeerd voor zijn taak over 2016. De nieuwe kascommissie voor 2016 wordt gevormd door Rens Raijmakers en Frank Smedts.

6.   Bestuursverkiezing
      De bestuursleden Lars Raijmakers, Ans van Bommel en Huub Beijers zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur
      binnen gekomen. De vergadering heeft geen bezwaar tegen hun herbenoeming en bij acclamatie is de herbenoeming voor 2 jaar een feit.

7.   Mededelingen bestuur
Opzet competitie opzet

De enquête van Johan Verhoeve is door 900 Senioren en 100 junioren ingevuld naar aanleiding van een eventuele aanpassing van de competitie opzet. De grote meerderheid wil geen verandering in de competitieopzet. 

     Clubblad stopzetten
     Huub vroeg zich af hoeveel leden het clubblad nog lezen en of dit nog meerwaarde heeft voor de leden om elk half jaar te krijgen.
     De meeste geven aan dat dit niet meer gelezen wordt sinds het via de email gestuurd wordt. Er wordt ingestemd om het clubblad te stoppen.

     Open Astense-Deurnese kampioenschappen
     Deze worden komen jaar gehouden in Asten. Twan roept op om met veel mensen mee te doen.

8.  Huldiging Kampioenen
Deurne 2 “Geert Tops, Theo, William en Joris" en Deurne 3 “Frank, Rens, Geert van Rijswijck, Lars en Paul”  worden nog gehuldigd voor het behalen van hun kampioenschappen van afgelopen najaar.

9.   Niet- tafeltennis activiteiten
Feestavond

De datum van de feestavond 2016 wordt vastgelegd. Het wordt zaterdag 17 juni.
De leden stemmen over de activiteit en de meerderheid wil graag een pubquiz houden. De accommodatie hiervoor is niet bepaald.
Er wordt aangegeven om dit te doen bij de reizende man, handboogvereniging, kantine van lopersgroep of bij de boerengolf in liessel. Verder gaat iedereen weer akkoord met de eigen bijdrage.

10.   Rondvraag
Kees van der Spek geeft aan dat ook dit jaar weer een triple tennis toernooi te organiseren.

     Toine van Rijswijck geeft aan om naar een andere zaal uit te kijken. Bestuur vind dit geen optie. De argumenten hiervoor zijn dat andere
zalen niet goedkoper zijn en dat er elders misschien geen plek hebben om de tafels te stallen en/of we geen eigen kantine hebben.

     John Zeegers wil graag 0,0% radler op de club hebben. Het bestuur geeft aan om dit door te voeren.

     Theo vraagt of wij de zaal niet kunnen onderverhuren. Het bestuur geeft aan dat dit niet mag en wil geen risico hiermee nemen. Het bestuur zegt wel dat leden op eigen initiatief de zaal kunnen gebruiken voor tafeltennis of andere activiteiten. Hiervoor mag de sleutel worden opgehaald bij het bestuur.

11. Sluiting 21.45
De voorzitter dankt ieder voor zijn of haar komst en inbreng. Hij bedankt iedereen voor de getoonde interesse en wenst iedereen nog een fijne voortzetting van de avond. Er kunnen nog een paar drankjes en hapjes genuttigd worden op kosten van de club.