Jaarvergadering                                 

    Verslag secretaris                           
    Verslag wedstrijdsecretaris

Woensdag 21 februari werd de jaarlijkse jaarvergadering gehouden in de kantine van Handboogvereninging Vredelust Deurne.
Tijdens de jaarvergadering werd het afgelopen jaar doorgenomen.
Er waren ook verslagen van de secretarissen, welke ook op deze site vermeld zijn.

1.  Opening
Voorzitter Twan Derks opent de 38 e jaarvergadering en heet alle aanwezige leden welkom op deze drukke jaarvergadering.
De sluiting van deze vergadering is rond 22.00 uur gepland.
Hij geeft aan dat het bestuur op deze avond verantwoording aflegt over het door haar gevoerde beleid,
en dat we de leden verder willen informeren over lopende zaken.
Hij memoreert kort de volgende zaken:

-        Twan geeft aan dat het clubje klein wordt. We hebben afgelopen maand de afmelding van Joan Raemaekers ontvangen in een keurig nette brief zoals we van Joan gewend zijn.

-    Verder vertelt Twan dat de financiële situatie van de club sterk terugloopt. Hierover is via de email al gecommuniceerd via de email naar de leden. Later tijdens de vergadering gaan we samen overleggen hoe we kunnen zorgen dat de financiële situatie verbeterd.

-     Twan bedankt de leden voor een het mooie en gezellige afgelopen jaar. De leden komen trouw naar trainingen en veel leden spelen competitie. Hieruit blijkt dat de leden goed bij de vereniging betrokken zijn.

-    Volgend jaar bestaat onze club 40 jaar. Het bestuur gaat de komende tijd bekijken of we eventuele extra activiteiten kunnen plannen. Verder willen we aan de Tafeltennisclub Asten vragen of we volgende jaar de open Astense/Deurnese kampioenschappen mogen organiseren.

2.   Goedkeuring notulen 15 februari 2017
De notulen worden goedgekeurd en ondertekend. Alle vragen uit de rondvraag van deze vergadering worden door de voorzitter mondeling beantwoord.

3.  Jaarverslag secretaris
     
Het jaarverslag over 2017 geschreven door de secretaris Lars Raijmakers wordt door hem voorgelezen.
      Dit verslag is na te lezen op de website van de club.

4.  Jaarverslag wedstrijdsecretaris
     Wedstrijdsecretaris Ans van Bommel doet verslag van de prestaties van de 4 en 5 deelnemende teams in de voorjaar- en najaarscompetitie.
     Dit verslag is na te lezen op de website van de club.

5.  Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Huub Beijers licht de balans, de resultatenrekening en de specificaties hiervan toe over het jaar 2017. Dit jaar hebben we een negatief saldo van € 1863,91 op de balans. Dit tekort is veel meer dan vorig jaar begroot. De grootste reden hiervoor is de toegenomen kosten
voor de feestavond, bestuurskosten en toegenomen zaalhuur.

      De kascommissie bestaande uit Frank Smetds en Rens Raijmakers, verklaren schriftelijk alle stukken en bescheiden, betrekking hebbend op
      de exploitatie en de balans 2017 te hebben gecontroleerd en adviseren het bestuur om decharge te verlenen aan de penningmeester voor het
      gevoerde financiële beleid. Twan Derks bedankt beiden voor hun werk. Huub Beijers krijgt de complimenten voor zijn werk als penningmeester
      en wordt gedechargeerd voor zijn taak over 2017.
      De nieuwe kascommissie voor 2018 wordt gevormd door Arjen Wilting en Frank Smedts.

6.   Bestuursverkiezing
      De bestuursleden Twan Derks en Joris Dekker zijn aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten bij het bestuur binnen gekomen.
      De vergadering heeft geen bezwaar tegen hun herbenoeming en bij acclamatie is de herbenoeming voor 2 jaar een feit.

7.   Mededelingen bestuur
Rabobank club actie:
Twan en Huub zijn naar een inspiratie avond geweest van de Rabobank. Tijdens deze informatie avond werden er manieren besproken om aan meer stemmen te komen tijdens de stemweek van de clubkas campagne. 1 van deze manieren was om samen te gaan werken met andere verenigingen zodat verenigingen op elkaar zouden gaan stemmen. Wij als tafeltennisclub Deurne willen dit hiervoor de Jeu de Boules club, ATTV Asten en de Schaakclub Deurne aanschrijven om samen te werken.

8.   Huldiging Kampioenen
Deurne 1 John Zeegers, Twan Derks, Dirk van de Velde en Joris Dekker zijn kampioen geworden in de 1e klasse.
Deurne 2 Arjen Wilting, Frank Smedts, Geert Tops en Lars Raijmakers zijn kampioen geworden in de 3e klasse.
Deurne 3 William van Dinther, Theo Meulendijks en Peter Fransen zijn kampioen geworden in de 4e klasse.

9.   Begroting 2018
Aangezien de financiële situatie van de club niet goed is wil het bestuur met de leden overleggen hoe we dit kunnen verbeteren. Het bestuur heeft de volgende punten voorgelegd om meer inkomsten te genereren en de uitgaven te verlagen.
- Het bestuur wil het bedrag dat we tijdens de Rabobank clubatie ophalen minimaal handhaven zodat deze inkomstenbron blijft bestaan.
  Verder willen gaan we andere verenigingen aanschrijven om meer stemmen te werven.
- Het bestuur wil het bestuursetentje schrappen om de uitgave te verminderen.
- Feestavond kostendekkend maken. Dit kan om de eigen bijdrage te verhogen of de feestavond eventueel bij iemand thuis te houden zodat de
  kosten niet te hoog worden.
- In de begroting heeft Huub rekening gehouden met een verhoging van de zaalhuur van €0,50 per uur.
  Tot nu toe heeft het gymnasium hier nog niets over gecommuniceerd. Verder heeft Twan het gymnasium gebeld en in overleg is besloten
  dat wij als club de zaal niet meer hoeven te huren in mei en juni op vrijdagavonden.
- Consumptie verhoging op dinsdag naar €1,50 en vrijdag naar €1,75
- Contributie verhoging van €10,- tot €15,- per half jaar.

Tijdens de vergadering is het volgende besloten met instemming van de leden om de financiële situatie te verbeteren.
- Peter van de Handboogvereniging geeft aan dat de handboogvereniging elk jaar mee doet aan NL Doet. Dit levert de club jaarlijks €400,- op.
  Het bestuur gaat dit in beraad nemen om in 2019 ook deel te nemen.
-
 Het bestuursetentje komt te vervallen. €250,-
-
Feestavond gaan we kostendekkend maken. €850,-
-
 Zolang er geen zaalhuurverhoging komt en de vrijdagen in mei en juni komen vervallen scheelt dit €400,- ten opzichte van de begroting.
-
 De contributie gaat met €10,- per half jaar omhoog. Dit levert de club €460,- per jaar op.
-
 
Stem op de tafeltennisclub tijdens de Rabobank Clubkas Campagne.

10.  Niet- tafeltennis activiteiten
 Feestavond

- De datum van de feestavond wordt vastgesteld voor 23 juni.
-
 De open Astense/Deurnese kampioenschappen zullen begin november gehouden worden in Deurne.

11.  Rondvraag
-  John Zeegers geeft aan dat hij een DJ kent die eventueel op de feestavond wil komen draaien zonder vergoeding.
   Het bestuur neemt dit mee in de organisatie voor de komende feestavond.
-   William geeft aan dat het bestuur oudleden aan kan schrijven om rustend-/steunlid te worden.
   Dit zal ook een lichte bijdrage geven aan de financiële situatie van de club.
-   Dirk geeft aan om bekers af te schaffen tijdens toernooien om kosten te besparen.
   Het is niet meer van deze tijd om bekers uit te delen bij volwassenen.

12. Sluiting 21.45
Twan bedankt iedereen voor de goede inzet en inbreng tijdens deze vergadering. Verder willen we de gedachte van Cees van de Ven vasthouden: We moeten geen stervende club worden die probeert zijn ondergang uit te stellen, maar een levende club om de toekomst veilig te stellen.